ข้อมูลในแหล่งเดียว

Products

(1/2) ~ การเข้าถึงข้อมูลในแหล่งเดียว ด้วย 3DEXPERIENCE แพลตฟอร์ม | การตระหนักถึงศูนย์รวมของข้อมูลในแหล่งเดียวขององค์กร (การจัดการข้อมูลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) และ FCS~

การรวบรวมและการจัดการข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลางเดียวกัน ทุกคนในองค์กรสามารถใช้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อลดจำนวนชั่วโมงทำงานที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและการจัดการข้อมูลข้อมูลได้อย่างมาก ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน